Angol oktatás

Kisgyermekkorban a világ felfedezése a beszédhangok világának felfedezését is jelenti. Gyermekeink 3-6 éves kor között sokkal több fonémát ismernek és használnak, mint amennyi anyanyelvük beszéléséhez szükséges. Ez nagyon nagy segítséget jelent az angol nyelv kora gyermekkori elsajátítása során, hiszen ebben az életszakaszban még nem veszítették el a „fonémák gazdag tárházát” és a hangképzés is sokkal könnyedebb, plasztikusabb. Ebben az életkorban zajlik a használt (többnyire anyanyelvi) hangok megerősödése és a többi ún. „szükségtelen” hangok elhalásának folyamata. E folyamatban rajtunk múlik, hogy mely hangok maradnak „élők”, vagyis mely hangok erősödnek meg, és melyek „halnak” el. Ez a magyarázata annak a jelenségnek, hogy a kora gyermekkorban megismert nyelvek kiejtése, ismerete, használata sokkal könnyebb, jobb a későbbi életkorokban elsajátított nyelvekénél.

Ennek érdekében:
Visszatérünk abba korszakba, amely a gyerekek életében anyanyelvük elsajátítása során is nagyon hangsúlyos és fontos volt. Ez a „Mi ez” korszak, amely 1,5-2 éves korukban lehetővé tette az ún. szótári robbanást. Újra felfedezzük tehát a világot, de ezúttal angolul: „What’s this?”
A megismert szavakat játékos helyzetekben újra és újra felismerjük, felidézzük, felhasználjuk. „May I have”.”Do you like”, „What color is this”, „How many …. can you see”, „Can you see”, „Take a …”, „Put on…”, I have got…”, „What are you doing?”, „Please, draw…”, „What is she/he/it doing?, „Please, speak English!”.

Memóriakártyák, társasjátékok is segítik a rögzítést. Így különböző helyzeteket teremtünk a megismert szavak és kifejezések gyakorlására. A sok-sok gyakorlás lehetővé teszi az ismeretek mély rögzülését, segíti az egyre pontosabb és gyorsabb felidézést. A cselekvések, dramatikus helyzetek ismételgetése közben kinetikus jeleket használunk, amelyek segítik a kicsik memóriájának munkáját.
A fenti folyamat irányításánál szem előtt tartjuk az óvodáskorú gyerekek gondolkodásának fejlődési jellemzőit, ezért minden témakörnél szigorúan követjük a következő fokozatokat:

  • amit csak lehet saját valóságában adunk a gyerekek kezébe
  • először csak a hallás utáni felismerést várjuk el a gyerekektől
  • a felidézést egyéni tempóban, segítséggel várjuk el
  • önálló felidézést várunk el segítség nélkül
  • a felidézés gyorsaságát, könnyedségét versenyszerű helyzetek kialakításával növeljük

A szavakkal való ismerkedéssel párhuzamosan eljátsszuk az egyes témakörökhöz kapcsolódó cselekvéseket, vagyis mentálisan egy mozdulatszótárra, cselekvésszótárra is szert teszünk, először egyes szám első majd később egyes szám harmadik személyben.
A elsajátítandó szóanyagot a hálótervben előforduló témáknak megfelelően állítjuk össze.
Az angol gyermekverseket és gyermekdalokat úgy választjuk ki, hogy azok a ráismerés, felismerés örömét nyújtsák és segítsenek a kiejtés tisztogatásában.

Az óvodáskor elején a szavakkal való ismerkedésen van a hangsúly, a felismerés, ráismerés örömének átélésén. A gyerekeknek izgalmas játék az, hogy a tárgyaknak angolul más nevük van. Elsősorban a „What’s this” korszak átélését segítjük – angolul. A másság megtapasztalása különböző módon hat a gyerekekre, ezért nem erőltetjük a megszólalást. Kivárjuk, és bátorítjuk az egyéni sajátosságoknak megfelelően más ritmusban és mélységben érkező visszajelzéseket.

Középső csoportban a megismert szavak és kifejezések különböző játékos és természetes helyzetekben való használatának bátorítása a célunk. Az egyes szavak elé, mögé, köré újabb és újabb jelzők, számok, határozók kerülnek. Belső aktivitásukat növeljük azzal, hogy „elfelejtünk” angolul és a segítségüket kérjük. Ügyelünk arra, hogy az elsajátított szavakat, kifejezéseket megfelelő helyzetben és nyelvtanilag helyesen használják.

Nagycsoportban a bevezetett témák körét bővítjük. A test, ruhák, ételek, házi- és vadállatok, kert szavai után a nappali, konyha, fürdőszoba, ház szavaival bővül a gyerekek ismerete. Így óvodáskor végére mintegy 350-400 angol szót ismernek és használnak lurkóink. A felidézés körülményeit a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk variálni, változatossá tenni: most már tárgyak nélkül, képek, tesztlapok, társas játékok, memória játékok, dramatikus játékok sokfélesége, irányított rajzolás, képeskönyv nézegetése közbeni beszélgetés is segíti az ismeretek elmélyülését Új feladatként jelentkezik a tisztán verbális úton való felidézés begyakorlása, vagyis a közvetlen szemlélettől és képektől mentes dramatikus helyzetekbe illesztett felidézés.

Óvodáskor végére szeretnénk elérni, hogy angolul, önállóan kezdeményezzék a kommunikációt a felnőttekkel és a társaikkal egyaránt. Kiejtésüket és az alapvető angol nyelvtanban való jártasságukat naponta csiszolgatva azt várjuk, hogy az angolul való megszólalás természetes legyen számukra.